NVF-Gedragscode

NVF-Gedragscode

Toelichting: De dienstverlening van een NVF-lid kan zowel bestaan uit adviseren als (onder)bemiddelen op basis van execution only. Bij execution only is er geen sprake van advies. Onderstaande artikelen zien op alle vormen van dienstverlening, tenzij nadrukkelijk is bepaald dat een artikel, of deel daarvan, uitsluitend van toepassing is ingeval van advisering.

ARTIKEL 1

Een NVF-lid dient ervoor zorg te dragen dat de schriftelijke berichten en mededelingen, die hij in de uitoefening van zijn beroep c.q. bedrijfsvoering doet uitgaan, zijn naam bevatten.

ARTIKEL 2

Een NVF-lid neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de cliënt of begunstigde in acht. Indien het NVF-lid ook adviseert, dan handelt hij in het belang van de cliënt of begunstigde.

ARTIKEL 3

Een NVF-lid dient zich er bij al zijn gedragingen rekenschap van te geven dat hij binnen de financieringsbranche een eigen plaats inneemt en een maatschappelijke functie uitoefent. In geval van advisering mag hij nimmer uit het oog verliezen dat hij geroepen is tot deskundige voorlichting.

ARTIKEL 4

In geval van advisering is een NVF-lid zich ervan bewust dat hij door zijn adviserings- en bemiddelingsactiviteiten jegens de cliënt bijdraagt aan zwaarwegende financiële beslissingen en hij het in hem gestelde vertrouwen van de cliënt niet mag beschamen.

ARTIKEL 5

In geval van advisering wint een NVF-lid in het belang van de cliënt bij deze informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid voor zover zulks redelijkerwijs relevant is voor de door het NVF-lid aan de cliënt te verlenen dienst.

ARTIKEL 6

In geval van advisering onthoudt een NVF-lid zich van advies, waarvan een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur behoort te beseffen dat dit niet in het belang van de cliënt is.

ARTIKEL 7

In geval van advisering geeft een NVF-lid voorrang aan het belang van de cliënt boven zijn eigen belang.

ARTIKEL 8

Een NVF-lid dat het directe contact met de cliënt onderhoudt, beschikt over beleid ten aanzien van haar doorlopende dienstverlening aan cliënten. In dit beleid vindt een zorgvuldige afweging plaats tussen de belangen van cliënten en de belangen van de onderneming van het NVF-lid. Dit blijkt onder meer doordat het NVF-lid periodieke contactmomenten met haar cliënten heeft vastgelegd.

ARTIKEL 9

Een NVF-lid draagt zorg dat van hem uitgaande informatie, adviezen en reclame-uitingen niet onjuist of misleidend zijn.

ARTIKEL 10

In geval van advisering wijst een NVF-lid de cliënt op risico’s verbonden aan door hem geadviseerde producten en/of diensten en/of verstrekte adviezen en legt dit schriftelijk vast.

ARTIKEL 11

Een NVF-lid dient deskundig te zijn en te blijven op het gebied waarop hij zijn diensten aanbiedt.

ARTIKEL 12

Een NVF-lid onthoudt zich van dienstverlening en advisering op gebieden waar hij onvoldoende deskundig is en/of hiervoor geen Wft-vergunning heeft.

ARTIKEL 13

Een NVF-lid is verplicht om deel te nemen en volledige medewerking te verlenen aan een programma dat ondersteuning biedt aan de naleving van de Wft van een door het bestuur bepaalde kwaliteitsorganisatie.

ARTIKEL 14

Een NVF-lid verricht zijn diensten in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften van bevoegde toezichthouders en neemt de voorschriften, reglementen en besluiten van de NVF in acht. Meer in het bijzonder dient een NVF-lid zich te conformeren aan de voorschriften zoals vermeld in de Wet Financieel Toezicht (Wft).

ARTIKEL 15
 1. Indien een NVF-lid aan de cliënt kosten in rekening brengt voor zijn dienstverlening, zal het NVF-lid vooraf op overzichtelijke wijze informatie verstrekken m.b.t. de kosten van zijn dienstverlening alsmede de wijze waarop die kosten worden berekend en deze kosten slechts in rekening brengen nadat de cliënt zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 2. Bij de vaststelling van zijn eventuele declaratie aan de cliënt behoort een NVF-lid een, alle omstandigheden in aanmerking genomen, waaronder in ieder geval de kwaliteit van het advies (in geval van advisering), redelijk bedrag in rekening te brengen. Bij een kwalitatief ondermaatse dienstverlening kan een fee lager
 3. Het is een NVF-lid met ingang van 1 januari 2014 verboden voor zijn dienstverlening met betrekking tot de advisering en/of bemiddeling van consumptief krediet, voor zover binnen wet- en regelgeving is toegestaan, en bijkomende krediet- /betalingsbeschermingsverzekeringen, ook als die in redelijkheid is aan te merken als gericht op meerdere transacties, meer kosten aan de cliënt(en) in rekening te brengen dan een totaalbedrag van maximaal € 500,00 inclusief nazorg.
ARTIKEL 16
 1. Een NVF-lid zal persoonsgegevens van betrokken cliënt, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming, vertrouwelijk behandelen.
 2. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing indien een NVF-lid ingevolge wet, een rechtelijk vonnis of een uitspraak van een bevoegd tuchtrechtelijk college verplicht is deze gegevens openbaar te maken of voor gegevens waarvoor het NVF-lid nadrukkelijk en schriftelijk door haar cliënt is gemachtigd tot verstrekking.
 3. Een NVF-lid zal gegevens van en informatie over een cliënt, voor zover vertrouwelijk van aard, geheim houden tenzij een NVF-lid ingevolge wet, een rechterlijk vonnis of een uitspraak van een bevoegd tuchtrechtelijk college niet tot geheimhouding gehouden is. Deze verplichting tot geheimhouding geldt niet indien het NVF-lid schriftelijke toestemming van de cliënt heeft ontvangen om zijn gegevens te mogen delen met de toezichthouder en met aanbieders van consumptief krediet. Deze verplichting uit het eerste lid tot geheimhouding geldt ook niet voor gegevens van en informatie over de cliënt in een geschil tussen het NVF-lid en de desbetreffende cliënt in behandeling bij het bestuur, het College van Beroep, een rechter, arbitrage of bindend adviescollege, of een tuchtrechtelijk college.
ARTIKEL 17

Een NVF-lid laat zich niet onnodig en/of louter ten behoeve van eigenbelang in negatieve zin uit over een collega NVF-lid of een door deze verleende dienst. Een NVF-lid zal zich ook onthouden van iedere handeling of gedraging die direct dan wel indirect zijn deskundigheid en/of de goede naam en/of het aanzien van de NVF en/of haar leden schaadt of zou kunnen schaden.

ARTIKEL 18

Een NVF-lid is verplicht alle hem bekende omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van een kredietaanvraag ter kennis te brengen van de kredietaanbieder. Met name die omstandigheden waarvan het NVF-lid redelijkerwijs mag aannemen dat het krediet niet of niet onder dezelfde voorwaarden verstrekt zou zijn, indien zij de kredietaanbieder bekend waren.

ARTIKEL 19
 1. Een NVF-lid dient zich te onthouden van koppelverkoop die de vrijheid van keuze van de cliënt belemmert. Van koppelverkoop is sprake wanneer een cliënt gedwongen is of wordt gebruik te maken van een bepaalde financieel dienstverlener, omdat hij anders bijvoorbeeld een andere zaak, dienst of overeenkomst niet tegen dezelfde condities kan verkrijgen of behouden c.q. kan aangaan of voortzetten.
 2. Indien degene, voor wie een krediet wordt aangevraagd, zich bij de totstandkoming van een krediettransactie verplicht tot het aangaan van een andere overeenkomst, is een NVF-lid verplicht tot beschrijving van de condities waaronder de kredietovereenkomst tot stand kan komen, inclusief (een) eventueel vereiste nevenovereenkomst(en), in welk laatste geval hij de kredietnemer er uitdrukkelijk op dient te wijzen dat deze het recht heeft zelf te bepalen met welke wederpartij die nevenovereenkomst(en) zal (zullen) worden aangegaan.
 3. In geval van advisering zal het NVF-lid de nevenovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 19.2 op verantwoorde en zorgvuldige wijze, conform de Wft, aan zijn cliënten adviseren.
ARTIKEL 20

Indien een cliënt zich bij een NVF-lid beklaagt over een gevolgde handelwijze, is het NVF-lid verplicht de klager te attenderen op de mogelijkheid deze klacht binnen een termijn van dertig dagen te melden aan de NVF. Het NVF-lid verplicht zich om zich in te spannen om samen met de klager tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zal de NVF, op verzoek van de klager, alsnog een bemiddelingspoging ondernemen alvorens de klachtenprocedure te volgen.

ARTIKEL 21

Een NVF-lid zal toezien op en wordt verantwoordelijk gehouden voor de gedragingen van zijn medewerk(st)ers opdat deze niet in strijd handelen met deze gedragscode en overige bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

ARTIKEL 22

Een NVF-lid verklaart deze door hem ondertekende gedragscode bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, nauwgezet te zullen nakomen.

ARTIKEL 23

Een NVF-lid verklaart door ondertekening van deze gedragscode, dat

 1. hij in het bezit is gesteld van de statuten en het huishoudelijk reglement;
 2. hij voldoet aan alle voorwaarden zoals deze in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn opgenomen;
 3. hij alle verplichtingen zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement nauwgezet zal nakomen.
 4. hij de NVF onverwijld in kennis stelt indien hij niet meer voldoet aan het in dit artikel onder sub b. vermelde.
 5. hij de NVF onverwijld in kennis stelt indien de door hem verstrekte gegevens op het aanvraagformulier zijn gewijzigd.
ARTIKEL 24

Op deze gedragscode zijn uitdrukkelijk van toepassing de maatregelen/sancties zoals omschreven in artikel 4 van de statuten en in hoofdstuk 10 van het huishoudelijk reglement, die bij (enkele) overtreding van (een of meer bepalingen van) deze gedragscode door het bestuur aan het NVF-lid opgelegd kunnen worden.

Uw belangen, onze missie.
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze diensten?