Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs en -bemiddelaars (NVF) is een vereniging die als doel heeft om de belangen van haar bedrijfsmatige leden, in het bijzonder op het gebied van professionele advisering en/of bemiddeling in consumptief krediet, te behartigen. In dit kader is de NVF verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregelgeving om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we u hierover. Heeft u over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Welke gegevens verwerken wij?

Van NVF-leden en bedrijven die lid willen worden:

 • Naam
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Titel
 • Telefoonnummer
 • Mobiele nummer
 • E-mailadres
 • Identiteitsbewijs, waarbij de pasfoto en het BSN-nummer onzichtbaar zijn.
 • Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

 

Van consumenten en personen die al dan niet aan een bedrijf, organisatie of instelling zijn verbonden waarmee wij contacten onderhouden voor de uitvoering van onze doelstelling:

 • Naam
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Telefoonnummer
 • Mobiele nummer
 • E-mailadres
 • Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

 

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten van onze vereniging:

 • het verstrekken van informatie;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;
 • het beheren en uitbreiden van ons ledenbestand;
 • het in behandeling nemen van klachten of informatieverzoeken van consumenten.

 

Wat is de rechtsgrond voor verwerking van gegevens?

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens ligt in:

 • de zorgvuldige belangenbehartiging door onze vereniging;
 • de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.

Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie. Als onze relatie eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden met een maximum van 5 jaar na beëindiging van de relatie. In geval van klachten bedraagt dit maximum 10 jaar.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een ander op uw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit privacy statement.

 

Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Hoe staat het met de beveiliging van uw gegevens ?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

 

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Het gebruik van onze website www.nvf.nl

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw belangen, onze missie.